Strona główna » Regulamin

Regulamin

Ze względu na stan epidemi koronowirusa COVID-19, czas wysyłki towaru może się wydłużyć.

Regulamin sklepu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Sprzedaż towarów i zakres usług elektronicznych
 4. Zamówienia i ich realizacja
 5. Płatności
 6. Dostawa
 7. Zwrot towaru i reklamacje
 8. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 10. Własność intelektualna
 11. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona martombhp.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta przez Sklep Internetowy martombhp.pl. Zawiera zasady świadczenia usług oraz sprzedaży towarów, warunki zawierania i rozwiązywania umów o sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług oraz sprzedaży świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę martombhp.pl, zasady świadczenia tych usług oraz sprzedaży, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do kupna produktów lub usług martombhp.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie martombhp.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Tomasz Nowakowicz wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Nowakowicz Martom, adres siedziby: Bystrzycka 69c 54-215 Wrocław, adres do doręczeń: Bystrzycka 69c 54-215 Wrocław, NIP: 8941789656, REGON: 931018893, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@martombhp.pl, tel. 604282195.
  4. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Sklepu Internetowego.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.martombhp.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. SPRZEDAŻ TOWARÓW I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i nie posiadają wad (Oprócz Kategorii Odzież robocza używana). Szczegółowy opis produktu znajduje się na stronie sklepu.
  2. Kolor produktu może odbiegać od rzeczywistego koloru pokazanego na zdjęciu, sklep nie ma na to wpływu.
  3. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych. 
  4. Sprzedawca nie udziela gwarancji. Producent udziela gwarancji na towar zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym.
  5. Sprzedawca podaje orientacyjny czas realizacji zamówienia w dniach roboczych. 
  6. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  7. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4.   ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA
  1. Zamówienie można złożyć wypełniając formularz udostępniony w sklepie.
  2. Zamówienie można złożyć po zarejestrowaniu konta w sklepie lub niezarejestrowaniu konta w sklepie (bez rejestracji)
  3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podania wszystkich danych zgodnie z prawdą oraz określenia wybranego sposobu płatności i dostawy.
  4. Klient podaje dane w formularzu i składa oświadczenie o akceptacji regulaminu sklepu, przetwarzaniu danych osobowych, przekazywaniu informacji handlowych oraz przekazywaniu swoich danych firmie transportowej lub producentowi. Producent wysyła zamówione produkty bezpośrednio do zamówienia adres.
  5. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
  6. Klient potwierdza zamówienie wybierając przycisk (pole) oznaczone „Zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle ​​potwierdzenie zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.
  7. Jeżeli towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie, u dostawcy lub z innych przyczyn, a zamówienie klienta nie może zostać zrealizowane, sklep poinformuje o zamówieniu klienta w ciągu 7 dni od daty zamówienia i zwróci wpłacone pieniądze . Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez klienta w zamówieniu.
  8. Jeżeli część towarów objętych zamówieniem nie jest dostępne w magazynie, u dostawcy lub z innych powodów zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w tym zamówieniu (np. opóźniona dostawa przez dostawcę), klient jest o tym informowany i decyduje o sposobie jego realizacji.
  9. Czas realizacji zamówienia (do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 14 dni roboczych.
  10. Czas dostawy zamówienia do klienta może się wydłużyć (do 7 dni) ze względu na wydłużony czas wysyłki towaru, z powodów na które sklep nie ma wpływu (długi odbiór zamówienia, długa dostawa towaru do klienta, zagubiona paczka, brak odbioru paczki przez kuriera).
  11. Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
  12. Zawarcie umowy sprzedaży występuje w momencie gdy Sklep wyślę na powiadomienie email o przycięciu zamówienia.
 5. PŁATNOŚCI
  1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT) i cenami netto w złotych polskich (nie zawierające podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
  2. Koszty związane z dostawą towaru (takie jak transport, dostawa, usługi pocztowe) oraz wszelkie inne koszty ponosi klient. Wysokość tych opłat może zależeć od wyboru przez klienta metody dostawy. Informacja o wysokości tych opłat podawana jest na etapie składania zamówienia.
  3. Klient może wybrać formę płatności, wszystkie formy płatności i ich opisy znajdują na stronie płatności
 6. DOSTAWA
  1. Z chwilą wydania towaru klientowi lub przewoźnikowi wybranego przez klienta, korzyści i zagrożenia przechodzą na klienta lub przewoźnika. Sklep nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia lub utratę towaru.
  2. Przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że: przed przyjęciem zostanie spisany protokół uszkodzenia towaru lub zauważono  szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
  3. Wszystkie formy i koszty dostawy opisane są na stronie Koszty Dostawy
 7. ZWROT TOWARU I REKLAMACJE
  1. Zasady i proces zwrotu towaru opisane są na stronie Zwrot towaru
  2. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej.
  3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych, jeśli sytuacja nie wymaga specjalnego dochodzenia. W pozostałych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni (art. 7a ustawy o prawach konsumenta.
  5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 
  6. Jeśli reklamacja nie została uznana klient ma prawo dochodzić rozstrzeń przez platformę ODR.
  7. Inne informacje dotyczące zwrotu oraz wzór formularza reklamowego znajdą Państwo na stronie Reklamacje
 8. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@martombhp.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem martombhp.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością martombhp.pl Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony martombhp.pl, bez zgody Sprzedawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony martombhp.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
Martom BHP - sklep BHP
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Potwierdzam